Ֆոկուսի գրա­սեն­յա­կում գոր­ծում է հան­րա­յին գրա­դա­րան: Գրա­դա­րա­նը միա­վո­րում է ար­վես­տի, փի­լի­սո­փա­յութ­յան, ճար­տա­րա­պե­տու­թ­յան, գրա­կա­նու­թ­յանը նվիր­ված բազ­մա­թիվ անգ­լե­րեն, ֆրա­նսե­րեն, հա­յերեն և այլ լե­զու­նե­րով գրքեր և կատալոգներ:

Գրադարանում առկա գրքերը մեծամասամբ լույս են տեսել վերջին քսանամյակում և դրանցից շատերը կարելի է գտնել միայն Ֆոկուսի գրադարանում: Գրադարանն անրաժեշտ գրականություն է տրամադրում ուսանողներին, հետազոտողներին, և վերը նշված ոլորտների մասնագետներին, ինչպես նաև այլ հետաքրքրվող անձանց: Ֆոկուսը նպատակ ունի շարունակաբար համալրել իր գրադարանը, կազմակերպել հանրային ընթերցումներ, քննարկումներ և ընդլայնել գրադարանից օգտվողների համայնքը:

Ֆոկուսի գրքերի ցանկը